Tulosseuranta Teuronjoelta

  • Mittauspaikan nimi: Teuronjoki
  • Sijainti: Hausjärvi, Mommila
  • Valuma-alue: Teuronjoen valuma-alue, (438 km2)
  • Koordinaatit (ETRS-TM35FIN): P:6748311, I: 394846


Alla olevassa kuvaajassa näkyy sameuden vaihtelu Teuronjoen havaintopisteellä.


Teuronjoen valuma-alue koostuu Lammin Pääjärven valuma-alueesta (n. 220 km2) sekä alapuolisesta Teuronjoen lähivaluma-alueesta. Koko valuma-alueen peltoprosentti on 23, mutta Teuronjoen lähivaluma-alueella peltoja on 26% maanpinta-alasta. Valuma-alueen korkein kohta Lammin Evolla nousee yli 180 m korkeuteen merenpinnasta. Vastaavasti Mommilanjärven pinta on noin 82.5 m korkeudessa, mikä on joitakin senttimetrejä alempi kuin mittauspisteen kohdalla, noin 1.5 km ylävirtaan järvestä.

Kuten Koiransuolen- ja Löytynojan valuma-alueilla myös tällä valuma-alueella peltojen maaperä on pääosin hienojakoista hiesua-, hietaa- ja savea. Pääjärven alapuolisella valuma-alueella sijaitsevat Hämeenkosken ja Kärkölän taajamat sekä niiden jäteveden puhdistamot. Puhdistamoilta käsitellyt jätevedet kulkeutuvat Teuronjokeen. Jatkuvatoimiset optiset vedenlaadun mittaukset aloitettiin joulukuussa 2013. Samaan aikaan aloitettiin vertailunäytteiden keräys.