Tulosseuranta Löytynojalta

  • Mittauspaikan nimi: Löytynoja
  • Sijainti: Hämeenlinna, Lammi, Pappilakylä
  • Valuma-alue: Lammin Pääjärvi, Löytynojan osavaluma-alue (8.0 km2)
  • Koordinaatit (ETRS-TM35FIN): P:6768939, I: 393330


Alla olevassa kuvaajassa näkyy sameuden vaihtelu Löytynojan mittauspisteessä. Mittaukset keskeytettiin talven 2017-2018 ajaksi, mutta jatkuivat taas keväällä. Kuvaajaa voi zoomata painamalla hiiren vasemman painikkeen pohjaan ja raahaamalla hiirtä, zoomauksen voi lopettaa klikkaamalla kaksi kertaa hiiren vasemmalla painikkeella kuvaajan päältä.


Löytynojan valuma-alue on toiseksi pienin Lammin Pääjärven viidestä pinta-alaltaan suurimmasta osavaluma-alueesta. Maatalousmaan osuus valuma-alueen pinta-alasta on noin 17%. Suot ovat pääosin ojitettu 1960-1970-luvuilla. Suopinta-alasta pieni osa on edelleen ojittamatonta avosuota. Turvemaan osuus valuma-alueesta on 14%. Valuma-alueen pinnanmuodot ovat vaihtelevat. Alueen läpi kulkee harjujakso, joka kattaa yli 60% valuma-alueen pinta-alasta. Metsämaa on valitseva maankäyttömuoto. Maaperä vaihtelee hienojakoisen savensekaisen siltin, karkean harjusoran sekä moreenin ja turvemaan välillä. Pellot sijaitsevat pääosin hienojakoisilla maalajeilla ja lähellä pääuomaa, joka on noin 4.4 km pitkä. Se laskee Lahti-Tampere valtatien (VT12) ali kohti Pääjärveä. Mittauspiste sijaitsee 0.1 km valtatieltä alavirtaan ja 0.4 km järvestä ylävirtaan. Jatkuvatoimiset optiset vedenlaadun mittaukset aloitettiin vuonna 2016. Muu näytteenotto on tapahtunut vastaavalla tavalla kuin muissa Pääjärven puroissa.