Tulosseuranta Puujoelta

  • Mittauspaikan nimi: Puujoki
  • Sijainti: Janakkala, Leppäkoski
  • Valuma-alue: Puujoen valuma-alue, (1035 km2)
  • Koordinaatit (ETRS-TM35FIN): P:6748701, I: 376227


Alla olevassa kuvaajassa näkyy veden sameuden vaihtelu Puujoen havaintopisteellä.


Puujoen valuma-alue koostuu yläpuolisista Lammin Pääjärven, Teuronjoen sekä itse Puujoen lähivaluma-alueesta (352 km2). Koko vesistöalueen peltoprosentti on 28, mutta Puujoen lähivaluma-alueella peltoja on 38% pinta-alasta. Mittauspaikka sijaitsee Leppäkoskessa noin 80 m korkeudessa merenpinnasta eli vain vajaa kolme metriä alempana kuin Teuronjoen mittauspiste. Myös Puujoen valuma-alueen pellot sijaitsevat pääosin hienojakoisilla hiesu-, hieta- ja savimailla. Hausjärven taajaman puhdistetut jätevedet johdettiin aiemmin (2000-luvun alkupuolella) Punkajokeen, joka on Puujoen sivu-uoma. Jatkuvatoimiset optiset vedenlaadun mittaukset aloitettiin joulukuussa 2013. Samaan aikaan aloitettiin vertailunäytteiden keräys.

Alla olevassa kuvaajassa on jatkuvatoimisen mittausaseman tulosseurantaa. Kuvaajassa on tulokset seuraavista mitatuista parameterista:

  • DOC = Veteen liuonneen orgaanisen hiilen määrä
  • TOC = Veden orgaanisiin yhdisteisiin sitoutuneen hiilen määrä
  • NO3 = Veden nitraattipitoisuus
  • totP = Veden kokonaisfosforin pitoisuus

Tulokset näkyvät jatkuvasti aina 100 päivän ajalta nykyhetkestä taaksepäin. Tässä näytettävät tulokset on lisäksi korjattu kalibrointiarvoilla ja tuloksista poistetaan myös EMMI-järjestelmässä automaattisesti liian suuret virhepiikit.

Kuvaajaa voi tarkentaa klikkaamalla haluttua aluetta aloituskohdasta hiiren vasemmalla painikkeella ja päästämällä painikkeen sillä kohdalla, kun haluttu tarkastelualue loppuu. Tällä tavoin voi kuvaajaa zoomata eli tarkentaa sekä y-akselin että x-akselin suuntaisesti. Tarkennetusta kuvaajasta pääsee alkunäkymään klikkaamalla kuvaajaa kaksi kertaa nopeasti hiiren vasemmalla painikkeella.